Tuesday, 11/05/2021 - 10:53|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lê Văn Thiêm - Đức Thọ

DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN NHIỆM KỲ 2020 - 2022  

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT NHIỆM KỲ  2017 – 2020

I. Lãnh đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên và đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

1. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng cán bộ đảng viên

   Chi bộ thường xuyên phổ biến, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của cấp trên đến 100% đảng viên, cán bộ,  giáo viên trong đơn vị. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, cán bộ, giáo viên trong quá trình tiếp thu và thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của cấp trên từ đó có hướng giải quyết kịp thời, hợp lí, có hiệu quả.

Triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh và Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Ban Bí thư về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”. 

 

 

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN NHIỆM KỲ 2020 - 2022

 

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT NHIỆM KỲ  2017 – 2020

I. Lãnh đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên và đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

1. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng cán bộ đảng viên

   Chi bộ thường xuyên phổ biến, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của cấp trên đến 100% đảng viên, cán bộ,  giáo viên trong đơn vị. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, cán bộ, giáo viên trong quá trình tiếp thu và thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của cấp trên từ đó có hướng giải quyết kịp thời, hợp lí, có hiệu quả.

Triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh và Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Ban Bí thư về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”. 

Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng, những đề xuất của Đảng viên, quần chúng và có biện pháp giải quyết nên không có hiện tượng nói và làm trái với quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước. Cùng với sự tham mưu của BGH, BCH Công đoàn, Chi bộ đã lãnh đạo và thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở ở đơn vị. Luôn phát huy quyền làm chủ của quần chúng trong việc đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực.

Các đồng chí đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động giáo viên trong nhà trường thực hiện tốt nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và nhân viên hằng năm. Đảng viên luôn gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, nhiều đồng chí gương mẫu đi đầu trong việc tham gia các hoạt động của địa phương. Gương mẫu chấp hành tốt quyền và nghĩa vụ người công dân nơi cư trú khi địa phương phát động.

 Phản ánh kịp thời cho Cấp uỷ những diễn biến tư tưởng tốt và chưa tốt để từ đó có những biện pháp chỉ đạo đúng đắn, kịp thời tạo được sự đoàn kết nhất chí trong Hội đồng sư phạm nhà trường.

Luôn coi trọng công tác đảm bảo an ninh chính trị, bảo đảm khối đoàn kết nội bộ nêu cao tinh thần  bảo vệ tài sản của nhà nước. Chi bộ cũng đặc biệt quan tâm giáo dục chính trị, đạo đức lối sống đối với đội ngũ giáo viên là Đoàn viên công đoàn, Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, tập trung tuyên truyền  giáo dục lí tưởng cách mạng, nhân cách sống, chăm lo bồi dưỡng chính trị và chuyên môn nghiệp vụ để công đoàn, chi đoàn thực sự là lực lượng nòng cốt về chuyên môn, là động lực thúc đẩy mọi phong trào thi đua của nhà trường.

* Kết quả:  Trong nhiệm kỳ qua Chi bộ đạt Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ  tuy nhiên so với chỉ tiêu đầu nhiệm kỳ chưa đạt. Có 22 lượt đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đề nghị Đảng ủy tặng Giấy khen. Đặc biệt có 1 đồng chí được Đảng ủy tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ 3 năm liên tục, có 1 đồng chí được Đảng ủy tặng Giấy khen điển hình tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh.

2. Lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn

Lãnh đạo đơn vị tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29 NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng về đồi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tập trung làm tốt công tác giảng dạy và giáo dục toàn diện, thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi giáo viên là một tấm gương đạo đức, tự học và tự sáng tạo”, kết hợp với phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trở thành hoạt động thường xuyên có chiều sâu, có chất lượng.

Chỉ đạo thực hiện tốt chương trình các môn học, xây dựng các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông, thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong một số môn học, thực hiện tích hợp một số nội dung các môn học theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. 

Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, năng cao chất lượng, chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh còn hạn chế; làm tốt công tác phát triển giáo dục và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Tập trung đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; Tổ chức hội thi giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi; Có sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm có ứng dụng vào thực tiển trong nhà trường. 

Trong nhiệm kỳ 2017-2020 chi bộ đạt kết quả như sau:

a) Tập thể:

- Chi bộ 2/3 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Trường đạt tập thể lao động tiên tiến.

- Công đoàn vững mạnh.

- Đoàn - Đội: Tốt.

(1 số kết quả trên so với chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020 chưa đạt )

  - Giữ vững trường đạt chuẩn Quốc gia

- Phổ cập GD THCS:  Đạt vững chắc

b) Về c¸n bé, gi¸o viªn, nhân viên: 

- Chiến sỹ thi đua cơ sở: 

Năm học 2017- 2018. Có 7 đồng chí đạt tỉ lệ 14% tổng cán bộ viên chức. 

Năm học 2018- 2019. Có 8 đồng chí đạt tỉ lệ 16% tổng cán bộ viên chức.

- Lao động tiên tiến : 

Năm học 2017 - 2018: Có 40 người/ 50 người đạt 80 % so với chỉ tiêu (95%) giảm   15%

Năm học 2018- 2019: Có 50/50 người đạt 100% so với chỉ tiêu (95%) vượt 5%. Trung bình trong nhiệm kỳ chỉ đạt 90% so với chỉ tiêu (95%) chưa đạt.

  - Giáo viên được công nhận Giáo viên giỏi cấp Tỉnh: 2/2GV Đạt

- Giáo viên được công nhận Giáo viên giỏi cấp huyện: 

Năm học 2017- 2018: Có 15 lượt, chiếm tỉ lệ 35,71% trên tổng số đảng viên, 30% trên tổng số cán bộ giáo viên. 

Năm học 2018- 2019: Có 18 lượt, chiếm tỉ lệ 42,85% trên tổng số đảng viên, 36% trên tổng số cán bộ giáo viên trong đó có 3 lượt GVCN giỏi. Trung bình trong nhiệm kỳ  đạt 39,28% so với chỉ tiêu trên 30% đạt

Trong nhiệm kỳ qua với sự nổ lực phấn đấu của các đồng chí từ đó được cấp trên ghi nhận với kết quả sau:

 1 đồng chí được UBND Tỉnh tặng Bằng khen

 1 đồng chí được UBND Huyện tặng Giấy khen

 1 đồng chí được Liên đoàn lao động Tỉnh tặng Bằng khen

 1 đồng chí được Tỉnh đoàn tặng Bằng khen

 1 đồng chí được Huyện đoàn tặng Giấy khen.

c) Về học sinh: Vượt chỉ tiêu HSG quốc gia

- Học sinh giỏi tỉnh: 

Năm học 2017- 2018: Có 05 em trong đó 1 giải nhì, 3 giải ba và 1 giải khuyến khích. Một em đạt tốp 30 chỉ huy Đội giỏi toàn quốc.

Năm học 2018- 2019: Có 11 em trong đó 3 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải 3, 4 giải khuyến khích, Có 1 em huy chương bạc môn Điền kinh cấp quốc gia. 

       - Hội thi sáng tạo khoa học kỷ thuật. Đạt chỉ tiêu đề ra

Năm học 2017- 2018: Cấp huyện 1 giải ba.

       Năm học 2018- 2019. Cấp huyện 1 giải nhì, được chọn dự thi cấp tỉnh.

Kết quả học sinh giỏi cấp huyện: Đạt chỉ tiêu đề ra

Năm học 2017- 2018: Có 160 lượt em. 

Năm học 2018- 2019: Có có 146 lượt em đạt giải. 

- Lªn líp thẳng: 98%

- Tèt nghiÖp THCS ®¹t trên: 99%; 

- Học lực, hạnh kiểm đạt được theo tiêu chí trường chuẩn quốc gia

3. Công tác tổ chức và cán bộ

    Chi ủy tập trung xây dựng khối đoàn kết nội bộ, giữ vững nề nếp sinh hoạt, quy chế hoạt động của cơ quan, tập trung dân chủ, tạo mối quan hệ, lề lối làm việc giữa Cấp uỷ với Chính quyền, Đoàn thể trong cơ quan, đơn vị.  Chi bộ và BGH luôn tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ giáo viên có điều kiện học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. BGH đã từng bước kiện toàn đội ngũ cốt cán ở các tổ chuyên môn để nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn của các tổ. Trong nhiệm kỳ qua có 2 đồng chí tốt nghiệp lớp trung cấp chính trị - hành chính.

        Công tác đánh giá chất lượng Đảng viên: Chi bộ đã tiến hành phân tích đánh giá chất lượng Đảng viên và xếp loại Chi bộ thực hiện theo Hướng dẩn số 21 - HD/BTCTW ngày 18/10/2019 về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quan lý các cấp. Việc kiểm điểm  gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW, nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần NQTW 4 khóa XII, chất lượng sinh hoạt Chi bộ được nâng lên rõ rệt, Đảng viên nắm được nội dung sinh hoạt, phê bình và tự phê bình, thẳng thắn, đúng sự thật, chân thành góp ý để cùng nhau tiến bộ. 

4. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể

Chi bộ đã thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện đối với các tổ chức trong nhà trường, sự lãnh đạo của Chi bộ được thực hiện bằng Nghị quyết và hoạt động của các đồng chí Đảng viên được phân công phụ trách các Tổ chức Đoàn thể.

Chi bộ có góp ý cụ thể về việc tổ chức quản lí điều hành, giữ vững kỉ cương, nề nếp, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học; xây dựng nội quy, quy chế cơ quan, xây dựng mối quan hệ giữa nhà trường với cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương, thường xuyên tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương về công tác giáo dục. Thực hiện Quy chế làm việc của Chi bộ, Chi bộ đã thường xuyên thông báo cho Hiêụ trưởng nhà trường về tình hình cán bộ, giáo viên, ý kiến của của Đảng viên và quần chúng về việc thực hiện nhiệm vụ và các chế độ chính sách trong các đơn vị. 

Đối với Công đoàn cơ sở: Chi bộ đã tập trung chỉ đạo BCH Công đoàn trong việc nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức lối sống, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong đội ngũ; thực hiện các cuộc vận động lớn của Ngành. Xây dựng tốt mối quan hệ phối hợp giữa BCH Công đoàn và lãnh đạo nhà trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của CB GV NV.

5. Lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức Đảng

Tổ chức sinh hoạt Chi bộ đúng định kỳ, có chất lượng, bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, tình hình chính trị của đất nước, địa phương. 

  Chi bộ đã đề ra kế hoạch công tác hàng tháng sát với yêu cầu của nhiệm vụ chính trị. Các đảng viên tham gia sinh hoạt ở nơi cư trú được chi uỷ, chi bộ các địa phương nơi cư trú có nhận xét đánh giá là có đạo đức lối sống trong sạch, lành mạnh, gương mẫu trước quần chúng, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước.

II. Nhận xét đánh gia chung

1. Ưu điểm, nguyên nhân

    Chất lượng hoạt động của Chi bộ, Chính quyền, Ban ngành đoàn thể trong nhà trường được củng cố, đi vào hoạt động có nề nếp, kỉ luật, kỉ cương và hiệu quả, nhận thức của cán bộ Đảng viên, Đoàn viên, Công đoàn viên đã được nâng lên, có tinh thần trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

     Chi bộ đã triển khai nghiêm túc kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đóng góp có hiệu quả vào các chủ trương, giải pháp lớn về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đạt được những kết quả thiết thực trong công tác dạy và học.

         Cán bộ Đảng viên và cán bộ công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực công tác đã đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ được giao; giúp cho Cấp ủy triển khai các mặt hoạt động của cơ quan, của ngành một cách có hiệu quả và có chất lượng, từng bước khắc phục được những yếu kém.

     Thực hiện tốt quy định về mối quan hệ và lề lối làm việc giữa Đảng và chính quyền, nâng cao vai trò lãnh đạo và chủ động của mỗi tổ chức, thống nhất về mọi quan điểm chỉ đạo triển khai các mặt hoạt động của đơn vị.

2. Những tồn tại hạn chế

         Cấp ủy tuy đã có nhiều cố gắng trong công tác chỉ đạo điều hành song một số chỉ tiêu đặt ra trong nhiêm kỳ 2017-2020 chưa đạt.

     Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống đối với đội ngũ CB ĐV và quần chúng, song vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế: Công tác tuyên truyền có lúc chưa cụ thể, phương pháp còn chung chung chưa sát thực tế, thiếu tính sáng tạo, chưa phong phú, còn có đảng viên vi phạm kế hoạch hóa gia đình phần nào ảnh hưởng chung đến kết quả của tập thể.

       Chất lượng giáo dục mũi nhọn tuy đã có sự vươn lên nhưng vẫn còn hạn chế ở một số môn; số học sinh yếu kém vẫn còn, số học sinh chậm tiến còn ở tỉ lệ cao.

 Công tác xây dựng phát triển Đảng còn chậm.

3. Nguyên nhân

  Do đặc thù của ngành nên một số buổi sinh hoạt toàn Đảng bộ nhà trường không thể bố trí cho toàn bộ Đảng viên tham gia được. Một số buổi họp chi bộ hàng tháng còn lồng ghép.

  Công tác phê bình và tự phê bình trong đảng vẫn còn tình tạng nể nang.    

Cấp ủy đều là cán bộ kiêm nhiệm chưa dành nhiều thời gian cho công tác đảng.

4. Bài học  kinh nghiệm

Cấp uỷ phải nắm, bám sát kế hoạch, biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo và đề ra biện pháp chỉ đạo cụ thể, có sơ tổng kết và rút kinh nghiệm, mặt khác phải nắm vững các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để quán triệt tư tưởng nâng cao nhận thức cho Đảng viên, Giáo viên, Học sinh.

        Trong chỉ đạo phải nắm bắt sát tình hình thực tế, tìm ra những khâu then chốt trong việc xây dựng chiến lược nhà trường, có tầm nhìn và dự báo chiến lược tốt hơn. Nhất là công tác quy hoạch xây dựng cơ bản.

        Ưu tiên đầu tư nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ, tạo điều kiện cho cán bộ Giáo viên, Đảng viên được tham gia học tập về chính trị cũng như về chuyên môn nghiệp vụ, để nâng cao năng lực cán bộ ở từng nhiệm vụ được giao.

  Đảng viên phải có lập trường kiên định, vững vàng, gương mẫu để tạo được niềm tin trong cán bộ và quần chúng về lối sống đạo đức, phải là nhân tố tích cực, là lực lượng nồng cốt để giúp đỡ quần chúng nhân dân hoàn thành nhiệm vụ.

        Phải tạo được sự đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ, làm tốt công tác phê và tự phê bình và chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho từng cán bộ Giáo viên.

 

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ

 CHỈ TIÊU CHỦ YẾU, NHIỆM KỲ 2020 - 2022

  1. Đặc điểm tình hình

Đầu năm học 2019-2020 thực hiện sự thuyên chuyển, luân chuyển cán bộ có 2 đồng chí nghỉ chế độ BHXH, 2 đồng chí chuyển đi biệt phái. 1 đồng chí từ đơn vị khác chuyển về. Nay chi bộ có 42 Đảng viên (chính thức 42), Đảng viên nữ 30, chiếm tỷ lệ 71,4%; Tỷ lệ Đảng viên đạt  42/50 đảng viên đạt 84% tổng số CBGVNV. Trong đó có ĐV có trình độ đại học 28 đồng chí, chiếm tỉ lệ 66,67%, cao đẳng 11 đồng chí, chiếm tỉ lệ 26,19%, trung cấp 3 đồng chí, chiếm tỉ lệ 7,14% . ĐV có trình độ trung cấp lí luận chính trị 5 đồng chí, chiếm tỉ lệ 11,9%

1. ThuËn lîi

Luôn có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng uỷ xã Lâm Trung Thủy. Là đơn vị sự nghiệp giáo dục nên đội ngũ có trình độ văn hoá; trình độ chuyên môn nghiệp vụ đều đạt chuẩn và vượt chuẩn; đạo đức tác phong sư phạm mẫu mực, có sự đoàn kết nhất trí cao, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc được giao.

     Được sự quan tâm của UBND huyện, UBND xã và cha mẹ học sinh đã đầu tư cơ sở vật chất ngày càng đáp ứng tốt hơn cho công tác giảng dạy và học tập. Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia là điều kiện thuận lợi cho công tác tập trung chỉ đạo hoạt động chuyên môn.  Đảng uỷ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể cỏc địa phương đã phát huy được vai trò lãnh đạo và quản lý xã hội - hết sức quan tâm và chăm lo giáo dục.

2. Những khó khăn

     Mặc dù trường đạt chuẩn nhưng công tác quy hoạch chưa hoàn chỉnh, cơ sở vật chất mới chỉ đáp ứng mức độ tối thiểu, thiết bị dạy học xuống cấp nhiều; 

II. Phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu

1. Phương hướng, nhiệm vụ chung

         Phát huy những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, tập thể Đảng viên, cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường ra sức quyết tâm tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29 NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng về đồi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Giữ vững trường chuẩn quốc gia, cơ sở vật chất từng bước hoàn đáp ứng công tác đổi mới.Tiếp tục cải tạo cảnh quan môi trường sư phạm theo tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia. 

Tập trung chỉ đạo, lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục; tiếp tục giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi. Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả đổi mới kiểm tra, đánh giá  đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học. 

 Tăng cường công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục về năng lực chuyên môn; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, công tác chủ nhiệm lớp; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả hoạt động của tổ/nhóm chuyên môn. 

Tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục theo hướng nâng cao năng lực làm việc của đội ngũ TTCM, TPCM, TPT Đội, GVCN; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục. Làm tốt hơn nữa nhiệm vụ quản lý Nhà nước về giáo dục; Tăng cường các hoạt động kiểm tra, đổi mới cơ chế kiểm tra đánh giá các hoạt động một cách thường xuyên. Chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng chống bạo lực và phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến mang nội dung không lành mạnh.

         2. Những chỉ tiêu chủ yếu

  a) Tập thể:

- Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

- Công tác kiểm định chất lượng giáo dục đạt mức 3

- Phấn đấu xây dựng trường THCS đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2

- Trường đạt tập thể lao động xuất sắc

- Công đoàn vững mạnh xuất sắc. Đề nghị Liên đoàn lao động Tỉnh tặng Bằng khen.

- Đoàn - Đội: Tốt. Đề nghị  Hội đồng đội Tỉnh tặng Bằng khen.

- Phổ cập GD THCS:  Đạt vững mức độ 3

b) Về công tác phát triển Đảng:

-  Kết nạp 02 Đảng viên 

c) Về c¸n bé, gi¸o viªn, nhân viên: 

- 100% cán bộ, đảng viên nói và làm theo Nghị quyết, không có cán bộ Đảng viên vi phạm đạo đức nhà giáo.

- Xếp loại Đảng viên cuối năm trên 96% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 7 - 9 ĐV xếp loại Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) 

- 100% Đảng viên tham gia đầy đủ, có chất lượng các buổi sinh hoạt, học tập Nghị quyết ở Đảng bộ. (viết thu hoạch khi có yêu cầu)

- Xếp loại CBQL: XS: 03 đ/c.

- Xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp GV: 100% đạt loại Khá trở lên, trong đó xuất sắc 35%.

- Chiến sỹ thi đua cơ sở: 15% tổng CBGVNV

- 1 Đoàn viên công đoàn được Liên đoàn lao động Tỉnh tặng Bằng khen.

- Lao động tiên tiến trên : 95 % 

- Giáo viên được công nhận Giáo viên giỏi cấp Tỉnh : 02 đồng chí

- Giáo viên được công nhận Giáo viên giỏi cấp huyện : 18 lượt  chiếm tỉ lệ 42,85% trên tổng số đảng viên 41,86% trên tổng số giáo viên.

- Giáo viên được công nhận Giáo viên giỏi cấp trường : 100 % đạt viên.

d) Về học sinh: 

- Học sinh giỏi tỉnh: 11 em trong đó có 8 em văn hóa.

- Hội thi nghiên cứu khoa học kỷ thuật cấp huyện 2 giải.

- Häc sinh giái các môn văn hoá cấp huyện bình quân mỗi năm đạt trên 60% lượt em dự thi đạt giải

- Tỉ lệ lên lớp: Trên 99%; tỉ lệ bỏ học: dưới 1%.

- Tốt nghiệp THCS: trên 98%

- Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT: Số học sinh đậu vào các trường THPT công lập theo nguyện vọng 1 trên 80%.

- Học lực, hạnh kiểm đạt theo tiêu chí trường chuẩn quốc gia mức độ 2

III. Các giải pháp cụ thể:

Chi bộ lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân viên phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, tận tụy, gương mẫu, đổi mới trong xây dựng chương trình công tác và tổ chức thực hiện để đạt hiệu quả tốt nhất. Đoàn kết, thống nhất trong công tác chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ giữa chi bộ và nhà trường đến các tổ chức đoàn thể.

Bám sát chủ trương, kế hoạch của ủy đảng cấp trên, đưa Nghị quyết của chi bộ, các cấp ủy đảng vào thực tiến công tác trong nhà trường.

Tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng đại trà, công tác dạy ôn thi tuyển sinh THPT. Duy trì chất lượng mũi nhọn, chất lượng đại trà, nâng cao chất lượng tuyển sinh THPT. 

Tăng cường hoạt động Đội trong nhà trường. Nâng cao chất lượng các hoạt động về văn hóa, văn nghệ TDTT. Thành lập đội tuyển thi các môn Thể thao, điền kinh của học sinh từ đầu năm học. 

Cải tiến nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn: Các nội dung hành chính thu gọn, phần lớn thời gian tập trung cho chuyên môn, phương pháp giảng dạy ...

Tích cực tham mưu với các địa phương đầu tư xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất đảm bảo yêu cầu dạy học trong giai đoạn hiện nay. Trong năm học cần tiến mua sắm bổ sung máy chiếu, máy vi tính, thiết bị, hóa chất, đồ dùng dạy học.

Có kế hoạch động viên, khen thưởng kịp thời cho học sinh cũng như đảng viên và các cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Cấp ủy và những người đứng đầu phải luôn gương mẫu, tích cực tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực toàn diện.

Có những chính sách động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên đi học nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

     Nghị quyết này được triển khai quán triệt trong toàn Chi bộ, Hội đồng trường, đến từng Cán bộ Giáo viên, công nhân viên; Thủ trưởng đơn vị cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Chi bộ vào kế hoạch, chương trình công tác hàng tháng, quý, năm để tổ chức thực hiện. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, sơ kết, đánh giá, điều chỉnh, bổ sung kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả công tác của toàn đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2022 mà  hội nghị đề ra.

        Nơi nhận :                                                                             TM. BAN CHI ỦY

- Đảng uỷ xã Lâm Trung Thủy (b/c); BÍ THƯ

- Cấp uỷ chi bộ, tổ trưởng tổ đảng;

- Đảng viên trong chi bộ (qua hộp thư);

- Lưu chi bộ. 

Phan Duy Đồng

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 34
Tháng 05 : 314
Năm 2021 : 4.101